2019 Nissan Titan vs. Titan XD

The 2019 Nissan Titan and the Titan XD are the [...]